Znaki nocne

Statek przycumowany lub zakotwiczony na postoju powinien być w nocy oznakowany światłem białym zwykłym (znak 17 załącznika nr 1), układanie parkietu Warszawa, umieszczonym od strony szlaku żeglownego na wysokości co najmniej 3 m ponad poziomem znaku największego zanurzenia, z tym że oznakowanie to nie jest wymagane dla: statku, promu bez napędu mechanicznego, tratwy i innego obiektu pływającego, pozostających między widocznymi nad wodą tamami za opaskami brzegowymi lub przy brzegu dostatecznie oświetlonym; małego statku stojącego przy brzegu.

Układanie parkietu Warszawa
http://vipparkiet.pl/ukladanie/
Ułożymy parkiet idealny dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon VIP Parkiet w Warszawie.

Statek z ładunkiem łatwopalnym przycumowany lub zakotwiczony w porze nocnej na postoju powinien mieć, niezależnie od oznakowania określonego w ust. 1, światło niebieskie zwykłe, umieszczone w części rufowej na takiej wysokości, aby było widoczne ze wszystkich stron (znak 18 załącznika nr 1). Statek z ładunkiem wybuchowym, przycumowany lub zakotwiczony w porze nocnej na postoju, powinien mieć niezależnie od oznakowa­nia określonego w ust. 1 światło czerwone jasne lub zwykłe, umiesz­czone w odległości około 1 m poniżej światła białego, tak aby było widoczne ze wszystkich stron (znak 19 załącznika nr 1).

Prom bez napędu mechanicznego przebywający na postoju w porze nocnej powinien być oznakowany światłem białym jasnym, umiesz­czonym na wysokości co najmniej 5 m nad poziomem wody lub w przypadku promu linowego — na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem wody, w miejscu widocznym ze wszystkich stron (znak 20 załącznika nr 1). Statek wymagający ochrony przed wysoką falą, przebywający w po­rze nocnej na postoju, powinien mieć, niezależnie od oznakowania określonego w ust. l, światło białe i światło czerwone określone w § 15 ust. 14 (znak 21 załącznika nr 1). Zestaw pchany, zespół sprzężony, tratwa i inny obiekt pływający, przebywające w porze nocnej na postoju, powinny być oznakowane światłami białymi zwykłymi w takiej ilości i w taki sposób, aby od strony szlaku żeglownego były widoczne ich zarysy (znak 22 załącz­nika nr 1).

Statek rybacki na postoju w porze nocnej, z wyłożonymi w bezpoś­redniej bliskości szlaku żeglownego sieciami lub innymi urządzeniami do połowu, powinien, niezależnie od oznakowania określonego w ust. 1, mieć oznakowane światłami białymi zwykłymi lub pływakami po­krytymi żółtą powłoką odblaskową wyłożone do połowu sieci i urzą­dzenia (znak 23 załącznika nr 1).

Statek techniczny w czasie wykonywania pracy, statek, który osiadł na mieliźnie oraz statek, który zatonął, powinny mieć w porze nocnej następujące oznakowanie (znak 24 załącznika nr 1): światło czerwone zwykłe, światło białe zwykłe lub czerwone i bia­łe jasne umieszczone na statku od strony wolnego przejazdu na szlaku żeglownym na wysokości około 1 m jedno nad drugim, z tym że światło czerwone powinno być umieszczone nad światłem białym; światło czerwone zwykłe umieszczone na statku od strony, po której nie ma wolnego przejazdu; dla oznakowania statku, który zatonął — światła wymienione w pkt 1) i 2) umieszcza się na łodzi lub pływaku. 9. Statek stojący w porze nocnej na kotwicy, który może stanowić nie­bezpieczeństwo dla żeglugi, powinien mieć, niezależnie od właści­wych oznakowań określonych w ust. 1—8, następujące oznakowanie (znak 25 załącznika nr 1): statek pojedynczy — światło białe zwykłe, umieszczone w odleg­łości około 1 m poniżej światła określonego w ust. 1; zestaw pchany, zespół sprzężony lub inny obiekt pływający — światło białe zwykłe umieszczone pod jednym ze świateł postojo­wych określonych w ust. 6.

Powiązane artykuły