Żegluga pasażerska

Statek pasażerski powinien mieć na widocznym miejscu napis okreś­lający największą dopuszczalną liczbę pasażerów, z tym że na stat­kach wielopokładowych informacja o największej dopuszczalnej licz­bie pasażerów powinna być umieszczona na każdym pokładzie. Kierownik statku może przyjąć na statek tylko taką liczbę pa­sażerów, jaka jest określona w świadectwie zdolności żeglugowej statku; liczbę przyjętych pasażerów kierownik statku wpisuje do dziennika pokładowego przed rozpoczęciem każdego rejsu.

Stojak rowerowy
http://www.pro-city.pl
Oferujemy elementy małej architektury dla klientów na terenie całego kraju.
Nasza oferta to głównie produkty francuskiej marki PROCITY.

Dzieci do lat 12 mogą być przewożone na statkach tylko pod opieką osób dorosłych. Na statku w miejscach dostępnych dla pasażerów powinny być umieszczone przepisy porządkowe oraz instrukcja alarmowa, z tym że na statku posiadającym urządzenia głośnikowe kierownik statku obowiązany jest przed rozpoczęciem rejsu przekazać pasażerom przy pomocy tych urządzeń podstawowe informacje porządkowe. Przebywanie pasażerów na statku dozwolone jest tylko w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych; miejsca niebezpieczne dla pa­sażerów powinny być odgrodzone i zaopatrzone w odpowiednie napisy informacyjne.

Statki przewożące pasażerów nie mogą holować ani pchać innych jednostek pływających. Przewóz osób na statkach niepasażerskich lub na tratwach jest za­broniony. W wyjątkowych wypadkach przewóz osób na statkach nie- pasażerskich może się odbywać po uzyskaniu zezwolenia właściwe­go terytorialnie inspektoratu żeglugi śródlądowej, na warunkach określonych w zezwoleniu. Na statkach nie wolno przewozić osób w stanie nietrzeźwym. Pasażerowie i inne osoby przebywające na statku nie wchodzące w skład załogi obowiązani są stosować się do przepisów porządkowych oraz do poleceń kierownika statku i wskazówek załogi w sprawach bezpieczeństwa i porządku na statku. 10.

Kierownik statku pasażerskiego obowiązany jest przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu próbne alarmy statkowe oraz na bieżąco kontrolować stan urządzeń i sprzętu ratunkowego, przeciw­pożarowego, awaryjnego i urządzeń zejściowych, rejestrując wyniki kontroli w dzienniku pokładowym statku.

Rodzaje przystani pasażerskich i ich obsługa

Miejsca przeznaczone dla wsiadania i wysiadania pasażerów stat­ków powinny być odpowiednio do tego przystosowane i oznakowane jako przystanie. W zależności od potrzeb żeglugowych i nasilenia ruchu pasażer­skiego, rozróżnia się następujące rodzaje przystani: przystanie I klasy — stałe obiekty pływające czynne przez cały sezon nawigacyjny, z obsługą, wyposażone w łódź wiosłową z od­powiednim zestawem sprzętu ratunkowego; przystanie II klasy — stałe obiekty pływające, obsługiwane przez załogi statków pasażerskich w czasie postoju; przystanie III klasy — zlokalizowane na brzegu urządzenia nie­stale, obsługiwane przez załogi statków pasażerskich. Lokalizacja przystani pasażerskich powinna być uzgodniona z właściwym terytorialnie inspektoratem żeglugi śródlądowej, który zakwalifikowuje przystań do jednej z klas określonych w ust. 2. Nabrzeża przystani powinny mieć bariery zabezpieczające. Załogi obsługujące przystań (ust. 2) obowiązane są zapewnić bez­pieczeństwo i pierwszą pomoc pasażerom korzystającym z przystani.

Użytkowanie przystani

Statki (przypływające do przystani powinny używać cum włókien­nych; cumy stalowe używa się jedynie dla zabezpieczenia postoju statku. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów statków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych pod nadzorem kierownika stat­ku. Zabrania się wsiadania i wysiadania ze statku przez inny statek, jak również w czasie postoju statku w śluzach i przy innych bu­dowlach drogi wodnej. Nie wolno wykonywać prac ładunkowych na statku w czasie wsia­dania i wysiadania pasażerów; zakaz nie dotyczy przypadków, gdy prace ładunkowe wykonywane są na specjalnych pomostach przez­naczonych wyłącznie do tego celu. Właściciele statków uprawiający żeglugę pasażerską obowiązani są corocznie przed rozpoczęciem sezonu nawigacyjnego poddać kontroli właściwego terytorialnie inspektoratu żeglugi śródlądowej gotowość statku i przystani do użytkowania oraz uzgodnić z inspek­toratem rozkłady rejsów statków.

Powiązane artykuły