Zasady ruchu żeglugowego

Zasady ruchu żeglugowego przy manewrach zawracania

Przed wykonaniem manewru zawracania statku należy upewnić się, czy ruch innych statków na drodze wodnej pozwala na wykonanie manewru bez wywołania zagrożenia niebezpieczeństwa żeglugi i bez zmuszania innych statków do nagłej zmiany kursu lub szybkości. Jeżeli wykonywanie manewru zawracania statku może spowodować konieczność zmiany kursu lub szybkości innych statków na drodze wodnej, należy przed rozpoczęciem manewru nadać odpowiednie syg­nały dźwiękowe określone w załączniku nr 2; statki powiadomione o zamierzonym wykonaniu manewru zawracania powinny z zachowa­niem wymogów bezpieczeństwa żeglugi zmienić odpowiedmio do po­trzeb kurs i szybkość. Manewr zawracania statku nie może być wykonywany w miejscach drogi wodnej oznakowanych znakiem zakazu zawracania (znak A.8 załącznika nr 3).

Pracownicy z Ukrainy
http://www.polrab.pl/
Profesjonalna agencja pracy POLRAB
zatrudniająca pracowników z Ukrainy.

Zasady ruchu żeglugowego dla promów

Promy mogą korzystać z drogi wodnej przy zachowaniu następujących warunków: przepływanie w poprzek drogi wodnej może odbywać się w czasie, gdy szlak żeglowny jest wolny; w czasie płynięcia drogą wodną należy zachować taką odległość od innych statków i tratw, aby nie powodowało to konieczności zmiany ich kursu i zmniejszenia szybkości. Prom pozostający na uwięzi powinien przebywać na postoju wyzna­czonym przez właściwy inspektorat żeglugi śródlądowej; jeżeli pos­tój taki nie został wyznaczony, prom może pozostawać w miejscu, w którym jego postój nie stanowi przeszkody dla ruchu na szlaku żeglownym. Prom wahadłowy, którego lina zakotwiczona jest przy jednym z brze­gów drogi wodnej, ogranicza swój postój na przeciwległym brzegu do czasu niezbędnego dla wykonania prac ładunkowych, z tym że droga wodna powinna być uwolniona przez prom na każde żądanie innego statku, przekazane sygnałem dźwiękowym „uwaga” (jeden długi dźwięk). Prom nie może pozostawać na szlaku żeglownym dłużej niż jest to konieczne dla wykonania przejazdu. Miejsce postoju promu powinno być oznakowane: prom swobodnie płynący (znak B.6 załącznika nr 3), prom na uwięzi (znak E.4 załącznika nr 3).

Zasady ruchu żeglugowego przy wpływaniu i wypływaniu

Przy odpływaniu statku z miejsca zakotwiczenia lub zacumowania bez wykonywania manewru zawracania oraz bez wykonywania ruchów w poprzek drogi wodnej, należy przestrzegać zasad ruchu żeglugowego określonych w § 29, z tym że zamiast sygnałów dźwiękowych o sposobie manewrowania, nadaje się sygnały dźwiękowe informujące o ‚kierunku odpływania statku (część A załącznika nr 2): sygnał „zmieniam kurs w prawo” — jeżeli statek kieruje się w prawo (jeden krótki dźwięk); sygnał „zmieniam kurs w lewo” — jeżeli statek kieruje się w lewo (dwa krótkie dźwięki). Przy wpływaniu statku do portów i bocznych dróg wodnych czy też wypływaniu z nich, należy uprzednio upewnić się, czy wykonywany w związku z tym manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi lub nie zmusi innych statków do nagłych zmian kursu i szyb­kości. W wypadku, gdy wykonywanie manewru, o którym mowa w ust. 2, może spowodować konieczność zmiany kursu lub szybkości przez inne statki, przed rozpoczęciem zamierzonego manewru należy nadać od­powiednie sygnały dźwiękowe określone w części E załącznika nr 2. Statki powiadomione sygnałami dźwiękowymi o zamiarze wykonania manewru wypłynięcia lub wpłynięcia do portów lub na skrzyżowanie dróg wodnych (ust. 3), zmieniają w miarę możliwości kurs i szyb­kość odpowiednio do wymogów bezpieczeństwa żeglugi. Przy wpływaniu lub wypływaniu z portów lub z bocznej drogi wod­nej, oznakowanych znakiem zachowania ostrożności (znak B.8 za­łącznika nr 3), należy zachować szczególną ostrożność, zapewniając bezpieczeństwo żeglugi.

Zasady ruchu żeglugowego przy wyprzedzaniu

Wykonanie manewru wyprzedzania statków może nastąpić po stwier­dzeniu, że statek wykonujący manewr wyprzedzania nie wywoła za­grożenia bezpieczeństwa żeglugi. Statek wyprzedzany powinien ułatwić wykonanie manewru wyprze­dzania zmniejszając odpowiednio szybkość. Statek wyprzedzający może wykonać manewr wyprzedzenia wzdłuż lewej lub prawej burty statku wyprzedzanego, wymieniając ze stat­kiem wyprzedzanym odpowiednie sygnały dźwiękowe określone w załączniku nr 2 niniejszych przepisów, z tym że: jeżeli manewr wyprzedzania nie powoduje konieczności zmiany kursu statku wyprzedzanego, należy nadawać sygnały dźwiękowe określające zapowiedź i uzgodnienie wyprzedzania (sygnały C.14 i C.15 załącznika nr 2); jeżeli manewr wyprzedzania powoduje konieczność zmiany kursu statku wyprzedzanego, należy nadawać sygnały dźwiękowe okreś­lające zapowiedź i uzgodnienie wyprzedzania z odstępstwem od przyjętej zasady (sygnał C.16 załącznika nr 2). Jeżeli w związku z wykonywaniem manewru wyprzedzania powstanie niebezpieczeństwo zderzenia statków lub inne zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi, należy w czasie wyprzedzania stosować następujące dodatkowe oznakowanie i sygnały: 1) ze statku wyprzedzającego należy pokazywać następujące znaki sygnalizacji wzrokowej: a) w dzień — niebieską flagę umieszczoną w przedniej części stat­ku, na wysokości co najmniej 4 m od poziomu pokładu statku, b) w nocy — zwykłe białe światło widoczne z przodu, umieszczo­ne w dziobowej części statku, na wysokości nie większej niż 1 m od poziomu pokładu; 2) statek wyprzedzany powinien nadawać sygnał dźwiękowy zakazu wyprzedzania (pięć krótkich dźwięków). Jeżeli statek płynący swobodnie wyprzedza Statek holowany z brzegu, pozostawia statkowi holowanemu wolną drogę od strony brzegu, z którego jest ten statek holowany. Manewru wyprzedzania statków nie wolno wykonywać na odcinkach drogi wodnej objętych zakazem wykonywania manewru wyprzedzania, oznaczonych znakami zakazu wyprzedzania (znaki: A.2, A.3, i A.4 za­łącznika nr 3) oraz na odcinkach objętych regulacją ruchu (§ 26 ust. 9).

Powiązane artykuły