Stosowanie wzrokowej sygnalizacji statków

Wzrokowa sygnalizacja statków polega na wizualnym przekazywaniu informacji o statkach i jednostkach uprawiających żeglugę, przy użyciu: świateł, flag i tablic, walców, kul i stożków. Światła służące jako znaki sygnalizacji wzrokowej statków powinny mieć natężenie stałe i jednolite, z tym że: światła masztowe statków powinny być widoczne w łuku horyzon­tu o kącie 225°, z symetrycznym zasięgiem łuku od strony każdej burty patrząc od dziobu do 22°30′ poza trawers burty; światła burtowe powinny być widoczne tylko od strony burty, na której są umieszczone, w łuku horyzontu o kącie 112°30′, począwszy od linii dziobu do 22°30′ poza trawers burty; światła rufowe powinny być widoczne od strony rufy w łuku ho­ryzontu o kącie 135°, z symetrycznym zasięgiem łuku od każdej strony burty; pozostałe światła powinny być widoczne ze wszystkich stron.

Certyfikacja ISO 9001
http://gqcert.com/certyfikat/iso-9001/
Profesjonalna jednostka certyfikująca.
Audyty i certyfikaty ISO 9001.

Na statku płynącym z opuszczonymi masztami, np. przy przepływie pod mostami, przewodami napowietrznymi itp, światła masztowe po­winny być tak umieszczone, by pozostawały widoczne i znajdowały się wyżej niż światła burtowe. Certyfikacja ISO 9001. Flagi i tablice służące jako znaki sygnalizacji wzrokowej statków po­winny mieć kształt prostokąta o stosunku boków 5:6, przy czym dłu­gość krótszego boku powinna wynosić co najmniej 1 m; flagi i tabli­ce nie mogą być wyblakłe i zabrudzone. Walce, kule : stożki jako znaki sygnalizacji wzrokowej statków po­winny mieć wymiary zapewniające dobrą widoczność znaku, z tym że obowiązują następujące wymiary minimalne: dla walca — wysokość co najmniej 80 cm i średnica co najmniej 50 cm; dla kuli — średnica co najmniej 80 om; dla stożka — wysokość co najmniej 80 cm i średnica podstawy co najmniej 65 cm.

Przy stosowaniu sygnalizacji wzrokowej należy przestrzegać następujących zasad: określone w przepisach światła i znaki sygnałowe nie mogą być stosowane w okolicznościach innych niż ustalono w przepisach; walce, kule i stożki, o których mowa w ust. 5 mogą być zastąpio­ne innymi urządzeniami mającymi z daleka ten sam wygląd; flagi i tablice nie mogą ograniczać widoczności lub utrudniać roz­poznanie innych znaków; znaki i sygnały ustalone dla statków w porze nocnej należy rów­nież stosować w dzień, jeżeli wymagają tego warunki atmosferycz­ne (mgły, śnieżyce, ulewne deszcze iitp.). W wypadku awarii świateł sygnałowych należy włączyć światła zastępcze; światła zastępcze mogą mieć zmniejszone natężenie, z tym że: zamiast światła silnego można włączyć tylko światło zastępcze jasne; zamiast światła jasnego można włączyć tylko światło zastępcze zwykłe.

Urządzenia oświetlające i reflektory powinny być używane w sposób eliminujący: oświetlenie rozumiane jako światło znaku sygnałowego; olśnienie stwarzające niebezpieczeństwo bądź utrudnienie dla żeglugi lub dla ruchu na lądzie. Rysunki wyjaśniające zastosowanie i ustawianie znaków wzrokowej sygnalizacji statków zawiera załącznik nr 1 do niniejszych przepisów.

Powiązane artykuły