Postój statków

Dozór statków na postoju

Statki, tratwy i inne obiekty pływające pozostające na postoju na szlaku żeglownym lub w jego pobliżu powinny mieć zapewniony stały dozór; nie dotyczy to jednostek pływających, które właściwy terytorialnie inspektorat żeglugi śródlądowej uznał za nie wymagające stałego dozoru. Statki, tratwy i inne obiekty pływające, stojące na kotwicy lub przycumowane do brzegu poza rejonem szlaku żeglownego, powinny pozostawać pod dozorem w wypadkach, gdy warunki lokalne (stan pogody, zmiana poziomu wód, silne prądy, silne wiatry itp.) tego wymagają lub wykonywanie dozoru zaleci właściwy terytorialnie inspektorat żeglugi śródlądowej.

Włóknina ogrodnicza
https://twoj-sprzedawca.pl
Sprzedajemy systemy nawadniające Rain Bird i Hunter oraz artykuły ogrodnicze.
Wysyłka z dostawą na cały kraj.

Kotwiczenie i cumowanie statków

Miejsca postoju statków (na kotwicy lub cumach) powinny być oz­nakowane znakami żeglugowymi (znaki: E.5, E.6, E.7 załącznika nr 3). Statki, tratwy i inne obiekty pływające powinny być kotwiczone i cumowane w sposób zabezpieczający przed niekorzystnymi warunka­mi powodowanymi przez przepływające statki (zjawisko „przyssawa-nia”, wysoka fala), jak również przez zmiany stanów wody. Zabrania się kotwiczenia i cumowania statków, tratw i innych obiektów pływających w miejscach oznakowanych znakiem zakazu (znak A.6 lub A.7 załącznika nr 3). 4. Przy cumowaniu statków, tratw i innych obiektów pływających oraz przy ściąganiu jednostek pływających z mielizny nie wolno ko­rzystać z drzew lub elementów budowli wodnych (pale, filary, słu­py), nie przeznaczonych do tego celu.

Ustalenie miejsca postoju

Dla statków, tratw lub innych obiektów pływających należy wybierać miejsca postoju przy brzegu drogi wodnej w takiej odległości od szlaku żeglownego, na jaką pozwala ich zanurzenie oraz warunki lokalne, z tym że postój wymienionych jednostek nie może utrudniać ruchu żeglugowego. Zabrania się postoju statków, tratw i innych obiektów pływających: w wąskich przejściach drogi wodnej, na których obowiązuje za­kaz mijania lub wyprzedzania (znaki: A.2, A.3, A.4 załącznika nr 3) oraz na tych odcinkach drogi wodnej, które stają się wąskimi przejściami po zatrzymaniu na nich jednostek na postój; przy ujściach bocznych dróg wodnych i przy wejściach do odnóg szlaku żeglownego i kanałów portowych; na odcinkach dróg wodnych, po których kursują promy; na drodze wodnej do przystani oznaczonej znakiem zakazu pos­toju (znak A.5 załącznika nr 3); pod mostami i pod przewodami linii energetycznych wysokiego napięcia, krzyżujących się z drogą wodną, z wyjątkiem miejsc przewidzianych na postój przez właściwy terytorialnie inspekto­rat żeglugi śródlądowej; w miejscach przewidzianych dla wykonywania manewru zawra­cania statków, oznaczonych znakiem (znak E.8 załącznika nr 3); przy brzegach drogi wodnej przeznaczonych do holowania stat­ków z brzegu; na innych odcinkach dróg wodnych określonych w przepisach lokalnych lub doraźnych decyzjach właściwego terytorialnie inspek­toratu żeglugi śródlądowej, oznaczonych znakiem zakazu postoju (znak A.5 załącznika nr 3).

Powiązane artykuły