Ogólne zasady prowadzenia ruchu żeglugowego

Przy uprawianiu żeglugi na śródlądowych drogach wodnych należy przestrzegać znaków żeglugowych oraz sygnałów i oznakowań statków znajdujących się na drogach wodnych. Statki mogą płynąć obok siebie równolegle, jeżeli znajdują się na swobodnej przestrzeni drogi wodnej i nie powodują zagrożenia bez­pieczeństwa żeglugi oraz zachowują bezpieczną odległość wyklucza­jącą możliwość powstawania zjawiska „przyssawania stat­ków”. W związku z możliwością powstawania zjawiska „przyssawania stat­ków” nie wolno uprawiać żeglugi: w zasięgu wody wypieranej przez inny statek o napędzie mechaniczym; w zasięgu działania prądu wodnego wytwarzanego ruchem innego statku. Wleczenie kotwic, lin i łańcuchów przez płynący statek może mieć miejsce tylko w warunkach nie stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi; nie wolno wlec kotwic, lin i łańcuchów: na odcinkach i w miejscach drogi wodnej oznakowanych znakiem zakazu (znak A.6 załącznika nr 3); podczas przejazdu statku przez jaz i w pobliżu jazu; podczas przejazdu statku przez śluzy i kanały śluzowe; na odcinkach i w miejscach drogi wodnej określonych lokalnymi przepisami żeglugowymi.

Statek zwrócony dziobem

Statek zwrócony dziobem pod prąd i płynący w dół rzeki przy zwol­nionych obrotach silnika uważa się za statek płynący w górę rzeki, a nie za statek płynący samospławem.

Małe statki

Małe statki płynące pojedynczo lub w pociągach holowniczych, zes­tawach pchanych i zespołach sprzężonych ustępują drogi innym stat­kom znajdującym się w ruchu na szlaku żeglownym; przywilej pierw­szeństwa dla statków płynących w dół rzeki nie ma zastosowania do statków małych.

Statki płynące kursem

Statki płynące kursem wykluczającym niebezpieczeństwo zderzenia w czasie mijania, wyprzedzania lub zawracania nie powinny w tym czasie dokonywać istotnych zmian kursu i szybkości, powodujących zmianę sytuacji.

Szybkość statku – w pobliżu budowli wodnych

Szybkość statku płynącego w pobliżu budowli wodnych lub w pobliżu innych statków powinna być zmniejszona, tak aby nie powodowa- ła wytwarzania wysokiej fali lub zjawiska ,,przyssawania” grożącego uszkodzeniem statków lub budowli. W szczególności zmniejszenie szybkości płynących statków obowiązuje: przy przepływaniu w pobliżu statków wymagających ochrony przed wysoką falą, oznakowanych specjalnymi znakami (znak 39 załącz­nika nr 1); przed wejściem do portu; w pobliżu statków przycumowanych do brzegu lub przystani, stat­ków znajdujących się na postoju w wyznaczonych miejscach; w pobliżu statków, na których wykonywane są prace ładunkowe; w pobliżu promów na uwięzi; przy mijaniu miejsc formowania zestawów; na odcinkach dróg wodnych oznakowanych znakami zakazu wyt­warzania wysokiej fali lub zjawiska „przyssawania” (znak A.9 za­łącznika nr 3).

Żegluga statku

Żegluga statku płynącego samospławem może się odbywać na szlaku żeglownym po uzyskaniu zezwolenia właściwego terytorialnie inspek­toratu żeglugi śródlądowej i na warunkach określonych w zezwoleniu.

Powiązane artykuły