Żegluga pasażerska

Statek pasażerski powinien mieć na widocznym miejscu napis okreś­lający największą dopuszczalną liczbę pasażerów, z tym że na stat­kach wielopokładowych informacja o największej dopuszczalnej licz­bie pasażerów powinna być umieszczona na każdym pokładzie. Kierownik statku może przyjąć na statek tylko taką liczbę pa­sażerów, jaka jest określona w świadectwie zdolności żeglugowej statku; liczbę przyjętych pasażerów kierownik statku wpisuje do dziennika pokładowego przed rozpoczęciem każdego rejsu.

Dzieci do lat 12 mogą być przewożone na statkach tylko pod opieką osób dorosłych. Na statku w miejscach dostępnych dla pasażerów powinny być umieszczone przepisy porządkowe oraz instrukcja alarmowa, z tym że na statku posiadającym urządzenia głośnikowe kierownik statku obowiązany jest przed rozpoczęciem rejsu przekazać pasażerom przy pomocy tych urządzeń podstawowe informacje porządkowe. Przebywanie pasażerów na statku dozwolone jest tylko w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych; miejsca niebezpieczne dla pa­sażerów powinny być odgrodzone i zaopatrzone w odpowiednie napisy informacyjne.

Statki przewożące pasażerów nie mogą holować ani pchać innych jednostek pływających. Przewóz osób na statkach niepasażerskich lub na tratwach jest za­broniony. W wyjątkowych wypadkach przewóz osób na statkach nie- pasażerskich może się odbywać po uzyskaniu zezwolenia właściwe­go terytorialnie inspektoratu żeglugi śródlądowej, na warunkach określonych w zezwoleniu. Na statkach nie wolno przewozić osób w stanie nietrzeźwym. Pasażerowie i inne osoby przebywające na statku nie wchodzące w skład załogi obowiązani są stosować się do przepisów porządkowych oraz do poleceń kierownika statku i wskazówek załogi w sprawach bezpieczeństwa i porządku na statku. 10.

Kierownik statku pasażerskiego obowiązany jest przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu próbne alarmy statkowe oraz na bieżąco kontrolować stan urządzeń i sprzętu ratunkowego, przeciw­pożarowego, awaryjnego i urządzeń zejściowych, rejestrując wyniki kontroli w dzienniku pokładowym statku.

Rodzaje przystani pasażerskich i ich obsługa

Miejsca przeznaczone dla wsiadania i wysiadania pasażerów stat­ków powinny być odpowiednio do tego przystosowane i oznakowane jako przystanie. W zależności od potrzeb żeglugowych i nasilenia ruchu pasażer­skiego, rozróżnia się następujące rodzaje przystani: przystanie I klasy — stałe obiekty pływające czynne przez cały sezon nawigacyjny, z obsługą, wyposażone w łódź wiosłową z od­powiednim zestawem sprzętu ratunkowego; przystanie II klasy — stałe obiekty pływające, obsługiwane przez załogi statków pasażerskich w czasie postoju; przystanie III klasy — zlokalizowane na brzegu urządzenia nie­stale, obsługiwane przez załogi statków pasażerskich. Lokalizacja przystani pasażerskich powinna być uzgodniona z właściwym terytorialnie inspektoratem żeglugi śródlądowej, który zakwalifikowuje przystań do jednej z klas określonych w ust. 2. Nabrzeża przystani powinny mieć bariery zabezpieczające. Załogi obsługujące przystań (ust. 2) obowiązane są zapewnić bez­pieczeństwo i pierwszą pomoc pasażerom korzystającym z przystani.

Użytkowanie przystani

Statki (przypływające do przystani powinny używać cum włókien­nych; cumy stalowe używa się jedynie dla zabezpieczenia postoju statku. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów statków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych pod nadzorem kierownika stat­ku. Zabrania się wsiadania i wysiadania ze statku przez inny statek, jak również w czasie postoju statku w śluzach i przy innych bu­dowlach drogi wodnej. Nie wolno wykonywać prac ładunkowych na statku w czasie wsia­dania i wysiadania pasażerów; zakaz nie dotyczy przypadków, gdy prace ładunkowe wykonywane są na specjalnych pomostach przez­naczonych wyłącznie do tego celu. Właściciele statków uprawiający żeglugę pasażerską obowiązani są corocznie przed rozpoczęciem sezonu nawigacyjnego poddać kontroli właściwego terytorialnie inspektoratu żeglugi śródlądowej gotowość statku i przystani do użytkowania oraz uzgodnić z inspek­toratem rozkłady rejsów statków.

Podobne wpisy